1287., Eger

  Minden  Krisztusban  hívőben és a jelenben élőknek egyaránt, akik a jelen írást látni fogják, az egri egyház káptalana üdvöt küld mindeneknek a megváltójában. Mindenkinek a tudomására akarjuk hozni a jelen levelünkben foglaltak által, hogy Ákos nembéli Ernye bán fia István mester az egyik részről, a másik részről pedig Szuhai János fia Albert ispán előttünk személyesen megjelenvén, közülük a nevezett István mester élő szóval kijelentette , hogy bizonyos Felbarca nevezetű, Borsod vármegyében lévő örökölt földjét azon biztos és régi határok között, amelyekkel ő maga birtokolta , továbbá összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt ezen Albertnak - és rajta keresztül örököseinek s örökösei utódai­nak - adta és adományozta örök jogon, visszavonhatalanul és békességesen va­ló bírásra és birtoklásra, azon szolgáltatások jutalmazása gyanánt, amelyek­kel ezen Albert szolgálta őt hűségesen: mindenféle ügyekben szerencsésen képviselve őt, hatvan márkányi összegért, a mellyel a nevezett Albert kiváltotta magát abból a fogságból, amelybe vele és helyette vetette őt Aba nembéli Finta mester. Ezenfelül kötelezte magát és örököseit nevezett István mester arra is , hogy a mondott Albert ispánt és örököseit megvédik, saját fáradozá­sukkal és költségeikkel megsegítik mindenki ellen , aki a mondott föld ürügyén háborgatni akarná őket, tehát megőrzik őket ezen föld békés birtoklásában, úgy, hogy kárt ne szenvedjenek. Ezen dolognak a bizonyságául István mesternek a kérésére kiadtuk jelen , pecsétünk erejével megerősített levelünket Saul mester olvasókanonok, Mikó őrkanonok, Márk énekeskanonok, Márton hevesi , Mik­lós Sumbun-i, Bernát borsvai , Gergely szabolcsi, Márton zempléni, Péter kemeji esperesek és sokan mások jelenlétében, az Úr 1287. esztendejében, amikor László, Magyarország dicsőséges királya uralkodik , Lodomér az esztergomi , János a kalocsai érsek, a mi urunk, a tisztelendő András atya  pedig Isten ke­gyelméből az egri püspök.


(Tóth Péter fordítása)

Forrás: Nagy Károly — Tóth Péter — Seresné Szegőfi Anna: Régi históriák : Ózd és környéke múltjának írott forrásai : helytörténeti olvasókönyv. Ózd : Ózdi Népművelési Intézmények, 1984 (Ózdi honismereti közlemények 4.) [!1986] ([Miskolc] : B-A-Z M. Lvt. Soksz.).

Rendszeres olvasók